چهار الگوی تعیین حقوق‌ها|علاءالدین ازوجی|تلگرام

گزارش ILO در سال ۱۹۶۷ حداقل دستمزد را به‌صورت ذیل تعریف می‌کند: حداقل دستمزد نشان‌دهنده پایین‌ترین سطح حق‌الزحمه‌ای است که در قانون مجاز شمرده می‌شود.

تهران- اقتصاد برتر- 21 اسفند 96

بنابراین حداقل دستمزد، شامل پاداش‌ها یا مزایای دیگری که به‌صورت نقدی یا غیر نقدی،‌ مستقیم یا غیر مستقیم، در ازای انجام کار از طرف کارفرما به کارگر پرداخت می‌شود، نمی‌شود. به این ترتیب، در سطح جهانی معیاری که عمدتا به‌عنوان معیار تعیین حداقل دستمزد استناد می‌شود تورم و هزینه معیشت بوده و پس از آن شرایط عمومی اقتصاد و سطوح دستمزد قرار دارند. در مرحله پایین‌تر نیازهای کارگران، بهره‌وری و نرخ اشتغال را می‌یابیم و در انتهای دسته‌بندی، ظرفیت پرداخت دستمزد بنگاه‌ها و مزایای تامین اجتماعی قرار دارند.

? در ایران طبق فصل سوم ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران-مصوب آبان ماه ۱۳۶۹- شورای عالی‌کار همه‌ساله، میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و با توجه به معیار تورم و بدون توجه به شرایط روحی و جسمی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده به ایشان تعیین می‌کند.

? با توجه به این قانون، حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین کند.اقتصادهای مختلف در اوایل قرن گذشته، با توجه به اهمیت و اهداف حداقل دستمزد، مقررات مربوط به حداقل دستمزد را تصویب کردند.

? به‌طور کلی چهار روش‌ برای تعیین حداقل دستمزد در سطح جهانی متصور است که عبارتند از الف- تعیین یک نرخ پایه ملی یا منطقه‌ای از سوی دولت یا گروه چندجانبه، ب- تعیین یک نرخ پایه ملی یا منطقه‌ای، از طریق چانه‌زنی جمعی، ج- تعیین نرخ‌های چندگانه توسط دولت یا گروه چندجانبه، د- تعیین نرخ‌های چندگانه از طریق چانه‌زنی جمعی، هر یک از آنها معایب و مزایای خاص خودش بر اقتصاد ملی می‌گذارد.

? در اقتصاد ایران نیز این معیار بر اساس روش اول و تنها در سطح ملی انجام می‌گیرد. هرچند گروه چندجانبه و مبتنی بر چانه‌زنی جمعی در تعیین حداقل دستمزد نقش دارند. یکی از معایب اصلی این روش لحاظ نکردن عوامل محیطی(بیرونی) تاثیرگذار بر بنگاه‌های اقتصادی و نیروی کار است که چالش اساسی این تعارضات است. این موضوع در اقتصادهای موفق به دلیل شفافیت بیشتر و درجه رسمی بودن فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار بهتر، دارای تعارضات کمتری است هر چند که در بسیاری از کشورها از سطوح ملی به سمت منطقه‌ای، بخشی و سنی حرکت کردند و توفیق‌هایی را هم داشتند.

پاسخ دادن