پدیده مدیریت بدون مسئولیت در ایران !|مرتضی یوسفی طهارم|تلگرام

در دنیا بین ریاست و مسئولیت رابطه مستقیم وجود دارد و امروزه در کشور برای ریاست داوطلبان زیادی وجود دارد ولی با دقت در رفتارآنها و مدیران پیشین و فعلی درمی یابیم متاسفانه اکثرآنها به جای مهارت در مدیریت مهارت عجیبی در مسئولیت گریزی داشته و شهامت پذیرش مسئولیت ناشی از عملکرد خود را ندارند.

تهران- اقتصاد برتر- 23 بهمن 96
بنظر میرسد دلیل این پدیده یعنی داوطلبان زیاد مدیریت با ادعای خدمت این باشد که روسا و مدیران علی رغم کاربرد کلمه ” مسئول” برای آنها در واقع ” مقسم ” بودجه ،اختیارات ، پست های سازمانی ، پاداش و مزایا و… هستند و مسولیتی هم اگر احساس شود صرفا توزیع منصفانه است ( متاسفانه حتی از عهده آنهم بر نیامده اند) و پاسخگویی هم صرفا” امری اخروی است .این پست ها که منافع واحترام زیادی برای مدیران بوجود آورده و کار و زندگی راحتی را برای آنها رقم زده است موجب افزایش این میزان علاقه مندی به ریاست و مدیریت شده است .
“یعنی ریاست بدون مسئولیت که همان توزیع بدون مسئولیت تامین است.”
در حالیکه در چنین شرایط اقتصادی و اجتماعی حکم و انتظار عقلای این است که داوطلب مدیریت که مسئولیت زیادی را به همراه دارد باید به سختی پیدا شود

پاسخ دادن