وامی که بانکها در سال 96 پرداختند

میزان وام و تسهیلات که بانک ها در سال 96  پرداخت کردند.

تهران- اقتصاد برتر- 13 مرداد 97

پاسخ دادن