نارضایتی مردم از نظام اداری کشور| مرتضی یوسفی طهارم|تلگرام

اگر به هر دلیلی مجبور شوید به نظام اداری مراجعه نمایید در اغلب موارد این نظام ناکارآمد شما را ناراضی و گاهی عصبانی به کانون خانواده و اجتماع باز میگرداند.

تهران-اقتصاد برتر- 25 اردیبهشت 97
بیشتر کارمندان ادارات دولتی که حقوقشان از مالیات کشور و یا فروش سرمایه کشور تامین می شوند و باید در خدمت مردم باشند درک درستی از این موضوع نداشته ومتاسفانه از موضع بالا با ارباب رجوع رفتار کرده و تصور میکنند که نماینده ارباب در مقابل رعیت هستند خواسته و یا ناخواسته به نارضایتی مردم دامن می زنند و عجیب تر از آنکه توهین مردم عصبانی شده توسط آنها مجازات حبس دارد ولی توهین و عدم پاسخگویی درست آنها به ارباب رجوع هیچگونه برخورد مناسبی که منجر به کنترل رفتار آنها شود ندارد.
در این نظام هیچ مکانیزمی در هیچ سازمانی رضایت ارباب رجوع از کارمند را اندازه گیری نکرده و ملاک ارتقاء و پاداش قرار نمی دهد .
پیشنهاد میشود کارمندی که بیش از سی درصد مراجع کنندگان از رفتار و عملکرد او رضایت ندارند از خدمت تعلیق و هر نوع ارتقاء منوط به کسب بیش از هشتاد درصد رضایت ارباب رجوع باشد و این مکانیزم در همه ادارات اجرایی شود که نه نیازی به بودجه خاص دارد و نه ربطی به تحربم .
بی شک تاثیر آن بر کنترل رفتار کارمندان دولت بیشتر از هر توصیه و بخشنامه ای خواهد بود و در کوتاه مدت از حجم نارضایتی که خطری بزرگ برای کشور است خواهد کاست .وضعیت به گونه ای است که اگر ارباب رجوعی صرفا ً با برخوردی مناسب در مراجعه به ادارت مواجه شود مشعوف میشود

پاسخ دادن