قیمت چند برابری مسکن در سه شهر بزرگ

قیمت مسکن در شهرهای اراک، اصفهان و اردبیل در فواصل سالهای 70 تا 96 چند برابر شده است؟در اینفوگراف مشخص می شود طی سالهای ۷۰ تا ۹۶ تقریبا ۱۱۰ برابر شده است.

تهران – اقتصاد برتر – 25 اردیبهشت 97

قیمت مسکن در شهرهای اراک، اصفهان و اردبیل در فواصل سالهای 70 تا 96 چند برابر شده است؟در اینفوگراف مشخص می شود طی سالهای ۷۰ تا ۹۶ تقریبا ۱۱۰ برابر شده است.

پاسخ دادن