قراردادهایی که با خروج آمریکا از برجام به خطر می افتند

در خروج از برجام توسط آمریکا کدام قراردادها بی نتیجه خواهد ماند؟

تهران- اقتصاد برتر- 19 اردیبهشت 97

چه قراردادهای مهمی در ایران با خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های جدید به خطر خواهند افتاد؟

پاسخ دادن