سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران از بازارهای جهانی

خدمات فنی و مهندسی ایران چقدر در بازارهای جهانی سهیم هستند.

تهران- اقتصاد برتر- 17 مرداد 97

پاسخ دادن